บทบาทของกรมสรรพากรต่อการเก็บภาษีการพนันออนไลน์

การเก็บภาษีการพนันออนไลน์

ภาษี ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ คนไทยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย

โดยภาษีนั้นมีมากมายหลายประเภท ส่วนมากแล้วที่เราคุ้นเคยก็เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรถ ฯลฯ ซึ่ง คนไทยที่ทำงานและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะต้องเสียภาษีทางตรงคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีอัตราตามฐานภาษีที่กำหนด โดยจะคำนวณจากรายได้สุทธิที่หักค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนั่นเอง อาจจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วค่อนข้างยุ่งยากสำหรับใครที่ไม่เคยเสียภาษีหรือยื่นภาษีประ...
More